O Nás
 1. RE-MI-DIA, n.o. – Reformovaná misija a diakonia

  Reformovaná misia a diakonia je nezisková organizácia, ktorú v roku 2005 založili
  Michalovský a Ondavsko-hornádsky seniorát Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
  k tomu, aby jej prostredníctvom plnili úlohy všeobecne prospešných služieb v oblasti
  charitatívnej pomoci a misijnej obnovy duchovných hodnôt u rôznych vekových skupín.
  Pre napĺňanie týchto cieľov v spolupráci s členmi predstavenstva a mnohými
  dobrovoľníkmi robíme tieto aktivity:

  – Misijná práca medzi deťmi a dorastom formou Letných biblických táborov.
  S tým súvisí budovanie tímu dobrovoľníkov.
  – Misijná práca medzi mládežou formou pravidelných stretnutí na kluboch,
  výletoch, víkendovkách a konferenciách reformovanej mládeže.
  – Spoločenstvo reformovaných rodín počas roka iniciuje stretnutia, výlety
  a konferenciu reformovaných rodín.
  – Stretnutia seniorov formou jednodňových stretnutí a konferenciou
  reformovaných seniorov.
  – Diakonické aktivity, v rámci ktorých podľa potrieb a požiadaviek organizujeme
  podporné zbierky sociálne slabým rodinám a inštitúciám, ktoré sa venujú ľuďom
  v rôznych životných krízach.
  – Edičná a publikačná činnosť – edícia dvojmesačníka Remidia, publikácie
  Reformovaný kalendár a iné príležitostné publikácie.