Výročná správa 2021 org

RE-MI-DIA n. o. , Reformovaná misia a diakonia

A. Sládkoviča 6233/7, 071 01 Michalovce
IČO 35581620

Výročná správa za rok 2021
Michalovce 2022

I. Úvod

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé; radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.

Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Ani sviecu nezažíhajú a nestavajú pod nádobu, ale na svietnik, a svieti všetkým v dome. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

Matúš 5, 3 – 16

II. Orgány neziskovej organizácie

Správna rada neziskovej organizácie:

Jaroslav Széles – predseda SR, konsenior Ondavsko-hornádskeho seniorátu
Martin Ohriska – podpredseda SR, seniorátny kurátor Michalovského seniorátu
Ján Semjan – člen SR, zástupca biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
Erika Dékányová – členka SR, seniorka Michalovského seniorátu
Juraj Gajdošoci – člen SR, konsenior Michalovského seniorátu
Juraj Brecko – člen SR, senior Ondavsko-hornádskeho seniorátu
Róbert Šereš – člen SR, seniorátny kurátor Ondavsko-hornádskeho seniorátu

Riaditeľ:
Marika Géciová

Predstavenstvo neziskovej organizácie:

Marek Kačkoš – vedúci projektu pre prácu so seniormi
Pavol Kačkoš – vedúci projektu pre prácu s rodinami
Marek Marcinčák – vedúci projektu pre prácu s deťmi a dorastom
Milan Šikora – administrátor webovej stránky a grafik

Dozorná rada:

Pavol Gurbaľ
Ján Marcinčák st.
Blažej Knežo

III. Prehľad činnosti konanej v roku 2021
v jednotlivých projektoch

Vypracoval: Marika Géciová

V roku 2021 aj naďalej pretrvávala pandémia spôsobená koronavírusom, v dôsledku čoho boli aj epidemiologické opatrenia. Tieto opatrenia mali vo veľkej miere vplyv aj na pôsobenie a činnosť našej neziskovej organizácie, predovšetkým čo sa týka osobných stretnutí a rôznych podujatí. No zároveň to bol rok, kedy nás Pán Boh učil mnohým veciam. Veľa rodín prechádza ťažkým a smutným obdobím, mnohí sa ocitli v rôznych krízových situáciách, ale aj v takýchto chvíľach je pre nás najväčšou nádejou, že v tom všetkom je s nami náš Boh a Pán. Výzvou je pre nás Božie slovo, ktoré nás povzbudzuje: jedni druhých bremená znášajte (Gal 6,2). Menia sa okolnosti a situácia, a tak hľadáme nové spôsoby a ciele aj v rámci našej činnosti a služby.

Uplynulý rok priniesol zmeny aj v našej organizácii. Z dôvodu nového volebného obdobia a nových funkcionárov v seniorátoch došlo k zmene niektorých členov Správnej rady. Týmto ďakujeme všetkým členom predošlej Správnej rady za ich prácu a podporu, zvlášť tým, ktorí už vo svojej funkcii ďalej nepokračujú – Blažejovi Knežovi, predsedovi Správnej rady, Jánovi Janovčíkovi, podpredsedovi Správnej rady, Simone Vaščákovej, členke Správnej rady. Zároveň novej Správnej rade prajeme veľa Božieho požehnania, vedenia a múdrosti.

V nasledujúcich bodoch prinášame zhrnutie našej činnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili našu činnosť a službu. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú pri realizácii našich projektov, pretože bez ich pomoci by to nebolo možné. Ďakujeme všetkým darcom za finančné dary, ktorí aj takým spôsobom podporujú našu činnosť. Ďakujeme aj za modlitebnú podporu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ochotne zapájajú aj do projektov rôznych zbierok, a tak sa podieľajú na pomoci tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.

A) Misijná práca medzi deťmi a dorastom

Vypracoval: Marika Géciová

1. Denné letné biblické tábory – DLBT

Termíny a miesta konania :

6. – 9. 7. 2021 Záhor
12. – 15. 7. 2021 Trhovište
19. – 22. 7. 2021 Bidovce
26. – 29. 7. 2021 Palín

Názov tábora: Neobyčajné stretnutia

Počet účastníkov: 100
Počet vedúcich a dobrovoľníkov: 30

Neodmysliteľnou súčasťou našej činnosti za posledných 11 rokov sú Letné biblické tábory, ktoré sme už pravidelne organizovali v Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici. Vzhľadom na pandemickú situáciu a prísne epidemiologické podmienky sme sa rozhodli už druhý rok pre formu denných táborov pre deti a dorast. Aby sme umožnili zúčastniť sa týchto táborov čo najväčšiemu počtu detí, zvolili sme 4 miesta, a to Záhor, Trhovište, Bidovce a Palín, na ktorých sa vždy jeden týždeň od pondelka do štvrtka konal denný tábor.

Téma tábora niesla názov: Neobyčajné stretnutia. Základom denných tém sa stali štyri biblické príbehy obyčajných ľudí z Nového zákona – stotník, bohatý mládenec, žena hriešnica a malý chlapec – ktorí zažili osobné a neobyčajné stretnutia s Ježišom.

Prostredníctvom týchto príbehov sme chceli učiť deti o tom, že Pán Ježiš je tu pre každého a nemusíme byť niečím výnimoční. On nám dáva odpustenie a slobodu od hriechu, dáva pravý zmysel životu a dokáže požehnať aj to málo, čo máme, aby sa On oslávil a aby sme mohli slúžiť tým okolo nás.

Program tábora trval každý deň od 7:00 do 17:00 (aby sme pomohli aj pracujúcim rodičom). Koncept programu sme sa snažili urobiť podľa doterajšieho spôsobu. Súčasťou programu bola hlavná téma dňa, piesne, hry, športy, tvorivé dielne a rôzne voľnočasové aktivity. Deti boli rozdelené do tímov, v ktorých súťažili, športovali a robili všetky aktivity počas celého tábora. Nechýbali ani hlavné biblické verše dňa, ktoré sme sa učili už naším klasickým spôsobom v zhudobnenej verzii.

Ďakujeme členom organizačného tímu – Simone Poľaškovej, Marekovi Maurovi Marcinčákovi, Matejovi Nagyovi a Jákóbovi Szélesovi za ich obetavú službu a nasadenie počas celého roka. Ďakujeme všetkým členom realizačného tímu, ktorí pomáhali s prípravami a samotnou realizáciou táborov v každej oblasti. Ďakujeme za prácu pomocných vedúcich a vedúcich, ktorí venujú svoj čas prázdnin a ochotne prichádzajú slúžiť najmenším. Snažíme sa využiť tento čas s nimi efektívne a umožniť im nie len dávať, ale aj prijímať. Vedieme ich k práci a fungovaniu v tíme, k vedeniu tímu, k riešeniu rôznych konfliktných situácií a v neposlednom rade ich povzbudzujeme k viere v Pána Ježiša.

Ďakujeme za spoluprácu miestnym reformovaným cirkevným zborom, ktoré nás prijali, podporili a umožnili nám využiť priestory svojich zborových domov a kostolov. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa postarali aj o občerstvenie a prinášali nám rôzne dobroty. Rovnako ďakujeme aj starostom obcí, ktorí podporili našu prácu tým, že nám umožnili stravovať sa v obecných kultúrnych priestoroch. Ďakujeme za spoluprácu cateringovej spoločnosti Catering pre Vás domov – rýchlo a chutne a školskej kuchyni v Trhovišti, ktorí nám zabezpečili stravovanie.

2. Vzdelávanie vedúcich a pomocných vedúcich

Letné biblické tábory neznamenajú len ich samotnú realizáciu počas letných prázdnin, ale zahŕňajú celoročnú prípravu, stretnutia organizačného tímu, realizačného tímu, budovanie a vzdelávanie celého tímu spolupracovníkov – vedúcich a pomocných vedúcich. Do programu týchto vzdelávacích stretnutí sa snažíme zahrnúť biblické vyučovanie, diskusno-interaktívne semináre zamerané na pedagogiku a psychológiu, budovanie tímu, prácu v skupine a praktickú prípravu na samotné tábory.

Z dôvodu epidemiologických opatrení sa konali tri online vzdelávania a príprava vedúcich a pomocných vedúcich a jedno prezenčné stretnutie.

Potáborové stretnutie vedúcich

Naša služba a napĺňanie cieľov sú postavené na dobrovoľníckej činnosti. Preto je súčasťou Letných biblických táborov aj budovanie tímu spolupracovníkov, vedúcich a pomocných vedúcich.

Naším zvykom je aj organizovanie potáborového stretnutia vedúcich. Tentokrát sa toto stretnutie uskutočnilo 17. – 18. augusta 2021 v Palíne v priestoroch zborového domu. Cieľom týchto stretnutí je dať priestor stmeleniu tímu formou oddychu, rozhovorov, zdieľania svojich dojmov z táborov a rôznych aktivít. Je to zároveň aj istá forma poďakovania za službu týmto mladým ľuďom, ktorí sa vzdávajú svojho voľného času prázdnin, u pracujúcich je to na úkor ich dovolenky. Niektorí dokonca prichádzajú na všetky táborové turnusy. Všetkým patrí veľké ďakujeme. Veríme, že tak ako sú oni darom a požehnaním pre túto službu, že aj oni prijímajú skrze to požehnanie.

Termíny a miesta stretnutí:

 1. 1. 2021 Online, organizačný tím LBT, Klub pre mladých

 1. 2. 2021 Online školenie vedúcich, Téma: Boh a Ja, Anna Debnárová

 1. 2. 2021 Online porada organizačného tímu LBT

 1. 3. 2021 Online vzdelávanie vedúcich, Téma: Ja – Pavol Kačkoš

 1. 3. 2021 Online porada – príprava témy LBT

 1. 4. 2021 Online porada LBT, príprava vzdelávania a iné

 1. 4. 2021 Online vzdelávanie vedúcich, Téma: Boh, ja a ty – Marek Kačkoš

 1. 5. 2021 Porada LBT, Michalovce

12. 6. 2021 Stretnutie vedúcich a pomocných vedúcich, Palín

26. 2. 2021 Online Klub pre mladých, Téma: Odvaha – Dávid Vargaeštok

9. 4. 2021 Online Klub pre mladých, Téma: Dôvera – Marika Géciová

17. 6. 2021 Porada, organizačný tím LBT, Bidovce

5. 7. 2021 Záhor, realizácia denného tábora

11. 7. 2021 Trhovište, realizácia denného tábora

18. 7. 2021 Bidovce, realizácia denného tábora

25. 7. 2021 Palín, realizácia denného tábora

17. – 18. 8. 2021 Palín, potáborové stretnutie vedúcich

9. 11. 2021 Online porada organizačný tím LBT

26. 11. 2021 Online vzdelávanie vedúcich, Jana Tabačková

B) Misijná práca medzi mládežou

Vypracoval: Marika Géciová

1. Klub pre mladých

Práci s mládežou sa venujeme systematicky počas celého roka. Takmer každý mesiac sa snažíme organizovať seniorátne stretnutia mládeže formou klubov, víkendoviek či výletov.

Našou cieľovou skupinou je mládež, dorast i konfirmandi. Snažíme sa pripravovať program tak, aby sa zapájali aj mladí a zároveň, aby to bol priestor, kde sa budú cítiť dobre a prijatí. Zároveň si uvedomujeme, že aj v tejto službe je veľmi dôležitá podpora cirkevných zborov a duchovných. Veríme, že postupne sa opäť vybuduje silné spoločenstvo novej mladej generácie.

Kvôli pandemickej situácii sme, ako mnohí iní, zvolili formu online stretnutí. Ak to okolnosti dovoľovali, stretli sme sa aj osobne.

Ďakujeme prípravnému tímu a všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a priebehu týchto klubov a všetkých stretnutí. Našou víziou je pokračovať v práci s dorastom a mládežou. Chceme aj naďalej vytvárať možnosti, kde by sa mladí mohli stretávať a prinášať im evanjelium Ježiša Krista. Zvlášť v tomto období pandémie si uvedomujeme, že je o to dôležitejšie venovať sa mladým.

Termíny a miesta stretnutí:

 1. 2. 2021 Online Klub pre mladých, Dávid Vargaeštok – Odvaha

 1. 4. 2021 Online Klub pre mladých, Marika Géciová – Dôvera

 1. 9. 2021 Výlet na Sninský kameň (kvôli nepriaznivému počasiu sa neuskutočnil)

 1. 10. 2021 Klub pre mladých, Michalovce, Jákób Széles – Dobrý a zlý strom

17. 12. 2021 Online Klub pre mladých, Jákób Széles – Advent

C) Diakonické aktivity

Vypracoval: Marika Géciová

1. Stretnutie seniorov

Dňa 8. septembra 2021 sa uskutočnilo Stretnutie seniorov v reformovanom kostole v Michalovciach. V úvodnej pobožnosti sa Božím slovom na základe Žalmu 139 prihovorila sestra seniorka Michalovského seniorátu Erika Dékányová. Potom nasledovala prezentácia publikácie Žaltár a prednáška doktora Vavrinca Žeňucha na tému Dejiny reformovanej cirkvi v Užskej stolici v novoveku. Po krátkom obedňajšom občerstvení a rozhovoroch sme sa opäť sústredili na Božie slovo spolu s bratom seniorom Ondavsko – hornádskeho seniorátu Jurajom Breckom. Keďže sa celé stretnutie nieslo v duchu žalmov, za základ svojej zvesti si vybral Žalm 19. Posledným bodom programu boli svedectvá a spoločné modlitby. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za obohacujúce slová, bratovi Jánovi Janovčíkovi z Vajkoviec za hudobný doprovod pri speve piesní a domácemu cirkevnému zboru za prijatie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto stretnutia.

Diakonické projekty

Nakoľko nám pandemická situácia nedovoľovala usporiadať naše ďalšie stretnutia a konferenciu, sústredili sme sa viac na diakonickú činnosť a pomoc tým, ktorí to potrebujú. Naďalej sme pokračovali v projekte podpory Dobrý Pastier Pribeník n.o. a zároveň sme pokračovali v spolupráci v projekte potravinovej zbierky Ústredia diakonie RKC na Slovensku – Trvanlivá láska. Priebežne počas roka je možné odovzdať v sídle n.o. zbierky šatstva či hračiek, ktoré potom odovzdávame tým, ktorí to potrebujú. Dňa 30. 4. 2021 sme zbierku šatstva a hračiek odovzdali Dobrému Pastierovi Pribenok n.o., 23. 11. 2021 ďalšiu zbierku šatstva a hračiek pre ÚPSVaR v Sobranciach.

2. Podpora pre Dobrý Pastier Pribeník n.o.

V roku 2021 sme pokračovali v projekte podpory domova pre matky s deťmi Dobrý Pastier Pribeník n.o. tým, že sme mesačne uhrádzali faktúry za pripojenie na internet, v hodnote 137, 50 € ročne.

3. Finančná zbierka pre Dobrý Pastier Pribeník n.o. (2020/2021)

Na základe uznesenia Správnej rady RE-MI-DIE, n. o. sme vyhlásili v cirkevných zboroch Michalovského a Ondavsko-hornádskeho seniorátu Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku dobrovoľnú finančnú zbierku pre neziskovú organizáciu Dobrý Pastier Pribeník n.o. Zbierka prebiehala v mesiacoch október až december 2020. Svoje dary posielali prevažne cirkevné zbory, ale aj súkromné osoby. Vďaka ochote a dobrosrdečnosti bratov a sestier sa nám spolu podarilo vyzbierať sumu 4 830,- €, ktorá bola zaslaná na účet Dobrý Pastier Pribeník n.o. v januári 2021. Sme veľmi vďační za každý dar a vážime si ochotu ľudí pomáhať tým, ktorí sa dostali do nepriaznivých životných situácií. „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.” (Matúš 25, 40)

4. Adventná potravinová zbierka (2020/2021)

V októbri 2020 sme prišli s myšlienkou pilotného projektu Adventnej potravinovej zbierky pre ľudí v hmotnej núdzi, ktorú spolu organizovali Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Reformovaná cigánska misia a RE-MI-DIA, n.o.

Cieľovou skupinou boli rodiny v hmotnej núdzi, osoby ohrozené chudobou a občania odkázaní na pomoc iných. (Podľa odporúčania duchovných cirkevných zborov, obce alebo ÚPSVaR.)

Napriek zložitej pandemickej situácii sa zapojilo niekoľko dobrovoľníkov a cirkevných zborov. Žiaľ, kvôli zlej situácii a prísnym epidemiologickým opatreniam sa nepodarilo odovzdať celú zbierku do konca roka. Dňa 16. 12. 2020 sme spolu s riaditeľkou Ústredia diakonie Henrietou Demeter Ibosovou odovzdali spolu 64 krabíc s potravinami pre rodiny v hmotnej núdzi prostredníctvom Komunitného centra v Pavlovciach nad Uhom (18 krabíc), ÚPSVaR Michalovce (30 krabíc) a ÚPSVaR Sobrance (16 krabíc). TABITA-diakonia v spolupráci s reformovaným cirkevným zborom v Košiciach odovzdali pred Vianocami 16 krabíc.

V roku 2021 sme odovzdali zvyšnú časť zbierky Komunitnému centru v Pavlovciach nad Uhom (31 krabíc) (21. 4. 2021) a pre Dobrý Pastier Pribeník n.o. (30. 4. 2021)

Do zbierky sa v spolupráci s RE-MI-DIA n.o. zo slovenských cirkevných zborov zapojili: Hrčeľ, Košice, Kysta, Lúčky, Michalovce, Palín, Stretava, Vajkovce, Vysoká nad Uhom, Vyšný Čaj.

5. Trvanlivá láska (jar 2021) – Zbierka trvanlivých potravín

Keďže pilotný projekt potravinovej zbierky priniesol pozitívne ohlasy, vznikla myšlienka robiť takúto zbierku dvakrát v roku, na jar a v zime. Do potravinovej zbierky sa opäť zapojila aj naša organizácia RE-MI-DIA n. o. Zbierka prebiehala od 14. mája do 30. júna 2021. Ďakujeme všetkým ochotným darcom a cirkevným zborom, ktoré sa zapojili do tohto projektu či už zbierkou trvanlivých potravín, finančným darom, ako aj praktickou dobrovoľníckou pomocou. Vyzbierané trvanlivé potraviny sme odovzdali dňa 29. 6. 2021 do centra Ústredia diakonie v Kráľovskom Chlmci, spolu 31 krabíc. Spolu sme prijali finančný dar 1 130 €. Z toho finančným darom 300 € a tromi balíkmi potravín sme podporili vdovu v Sečovciach. Na účet Ústredia diakonie sme previedli 830 €, ktoré poslúžia na zakúpenie potravín pre sociálne slabých.

Potravinové dary:

Do zbierky sa zapojili cirkevné zbory v: Bežovciach, Hrčeľi, Kyste, Lastovciach, Lastomíri, Lúčkach, Tušiciach, Vajkovciach, Veľkých Revištiach, Vyšnom Čaji, Trstenom pri Hornáde, Zamestnanci ÚPSVaR Košice

6. Trvanlivá láska (advent 2021) – Zbierka trvanlivých potravín

Už po tretíkrát organizovalo Ústredie diakonie RKC na Slovensku v spolupráci s ďalšími cirkevnými organizáciami potravinovú zbierku, do ktorej sa zapojila aj RE-MI-DIA, n. o. Do zbierky sa zapojili niektoré cirkevné zbory a jednotlivci. Vyzbierali sa potraviny, šatstvo a finančné dary. Všetkým ochotným darcom ďakujeme za ich dary a štedrosť. Aj vďaka ich pomoci sme mohli niektoré sociálne slabé rodiny potešiť vo vianočnom období a spolu s týmito darmi im priniesť lásku, záujem a predovšetkým evanjelium prostredníctvom krátkeho biblického zamyslenia, ktoré bolo súčasťou každej odovzdanej potravinovej krabičky.

Obdarovaným spolu s potravinovým darom prinášame aj duchovný pokrm vo forme Božieho slova či biblického zamyslenia. Veríme, že Pán Boh má moc dotknúť sa ľudských sŕdc a darovať im pokoj a nádej. Uvedomujeme si, že tento náš dar ani zďaleka nepokryje všetky potreby núdznych, ale je to prejav našej lásky a toho, že nám nie sú ľahostajní ľudia, ktorí potrebujú pomoc. A tak nech je to predovšetkým na svedectvo a slávu nášmu Pánu Bohu, ktorý dáva svoje dary v hojnosti.Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov.“

Finančné dary spolu 250, 00 €

Potraviny a šatstvo darovali cirkevné zbory v Michalovciach, Tušiciach, Vajkovciach, Vyšnom Čaji, Lúčkach a Hrčeli

Obdarovaní – sociálne slabé rodiny (odovzdané dňa 17. 12. 2021)

ÚPSVaR Michalovce 27 potravinových krabíc a 20 diek

ÚPSVaR Sobrance 25 potravinových krabíc a šatstvo

Spolu darované: 52 krabíc, šatstvo a nové kúpené deky (20 ks)

Poďakovanie ÚPSVaR

Chcela by som sa Vám v mene Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach poďakovať už za opakovanú spoluprácu pri pomoci pre sociálne slabé rodiny v pôsobnosti nášho úradu.

Pomoc, ktorá bola formou potravín a teplých prikrývok si nesmierne vážime a ešte raz krásne ďakujeme. Ďakujeme za seba aj za samotné rodiny, ktorým sme túto pomoc poskytli ešte pred vianočnými sviatkami.

Ďakujem.

Lenka Chrobáková, riaditeľka

Odbor sociálnych vecí a rodiny

ÚPSVaR Michalovce

D) Edičná a publikačná činnosť

Vypracoval: Juraj Brecko

1. Časopis Re-Mi-Dia

Časopis Re-Mi-Dia

 

V 15. ročníku /rok 2021/  sme z každého čísla časopisu Re-mi-dia distribuovali 660 kusov, spolu vyšlo 6 čísel. Zodpovedným redaktorom bol člen správnej rady RE-MI-DIA n.o., Juraj Brecko. Redakčnú radu tvoria aj Marika Géciová a Matej Nagy. Pravidelnou rubrikou časopisu bola kázeň. V minulom ročníku boli publikované rozhovory s laickými funkcionármi, ktorí začali v roku 2021 v nových funkciách, t.j zo zástupcom generálneho kurátora a so seniorátnymi kurátormi.  

V minulom ročníku prebiehala séria článkov o prekvapujúcich manželstvách  známych osobností cirkevných dejín, ktorú mala na starosti Andrea Hertnekyová. Matej Nagy pokračoval v sérii článkov pre mladých. Okrem týchto rubrík boli uverejňované články, ktoré boli svedectvami o Božej pomoci a správy z realizovaných podujatí. V minulom roku nám prišli smutné nekrológy, ale aj v nich môžeme vidieť svedectva aktívneho života viery. Potešili nás správy o životných jubileách, dokonca to bolo v dvoch prípadoch dosiahnutie storočnice.

V časopise bol predstavený projekt hudobnej interpretácie spevníka, ako  aj projekt Biblickej školy, ktorej poskytla Re-Mi-Dia n.o, na úvod prístrešie.

Jazykovú korektúru časopisu vykonávala  Andrea Hertnekyová. grafickú úpravu a tlač realizovala Katarína Mitrová.

Na základe analýzy nákladov Správna rada stanovila koncom roka 2021 cenu časopisu na rok 2022 na  0,50 Eur za 1 výtlačok.

Vypracoval: Marika Géciová

2. Reformovaný kalendár 2022

V roku 2021 sme vydali publikáciu Reformovaný kalendár 2022 v náklade 1300 kusov. Zodpovednou redaktorkou, ktorá pripravila podklady pre 1. a 2. časť bola Marika Géciová. Jazykovú korektúru vykonali Jarmila Šikorová (1. časť) a Andrea Hertnekyová (2. časť). Grafickú úpravu realizoval Ivan Debnár.

Vzhľadom na zvýšenie finančných nákladov spojených s distribúciou, tlačou a paušálnymi nákladmi spojenými s dobrovoľníckou činnosťou, Správna rada určila predajnú cenu kalendára na 6,- € za kus.

Prvú časť kalendára tvoria biblické úvahy na každý deň, ktoré sú písané na základe Sprievodcu čitateľa Biblie, ktorý pripravil prof. Imrich Peres. Na tvorbe úvah sa podieľalo 47 duchovných.

Druhá časť je pri príležitosti 80. výročia prvého transportu slovenských Židov do vyhladzovacích táborov venovaná práve aj tejto téme. Približuje biblické dejiny Izraela, históriu holokaustu a deportácií, osobné svedectvá, ako aj oboznámenie sa so známymi židovskými osobnosťami, sviatkami a symbolmi. Ďakujeme za spoluprácu Jane Teššerovej a Nadežde Lambertovej, ktoré sú potomkami tých, ktorí priamo prežili hrôzy druhej svetovej vojny.

V ďalších príspevkoch prinášame úvahu o nemoci a videní podľa textu z Jánovho evanjelia. Pripomíname si 20. výročie slovenského reformovaného cirkevného zboru v Košiciach a významné slávnostné udalosti v uplynulom roku. V závere si spomíname na duchovných.

E) Biblická škola

Vypracoval: Juraj Brecko

Seniorátne rady Michalovského a Ondavsko-hornádskeho seniorátu na svojom zasadnutí 31. augusta 2021 schválili štatút Cirkevno – vzdelávacej inštitúcie (CVI), zvolili aj členov Správnej rady a rozhodli o vstupnom vklade v pomere 333 Eur na každý seniorát a 334 Eur na Re-Mi-Diu n.o. Správna rada Re-Mi-Die n.o. na svojom zasadnutí 23. 8. 2021 odsúhlasila vklad 334 Eur a zriadeniu účtu pod menom Re-Mi-Die n.o. na účely Biblickej školy. Úvodný vklad seniorátov a Re-Mi-Die n.o. tak spoločne činil 1000 Eur. Cirkevno-vzdelávacia inštitúcia sa 30. decembra 2021 rozhodnutím Seniorátnych rád na základe návrhu Správnej rady CVI premenovala na Biblickú školu. Preto sa bude v tejto správe používať už termín Biblická škola. Správna rada po svojom vytvorení za riaditeľku Biblickej školy menovala Andreu Korečkovú, ThD. (2. 9. 2021). Správna rada zároveň dňa 2. 9. 2021 schválila Študijný poriadok školy.

Nábor študentov začal prebiehať už začiatkom augusta 2021, kedy senioráty začali propagovať možnosť štúdia na Biblickej škole. Počas septembra sa proces náboru ešte zíntenzívnil pod vedením riaditeľky Andrey Korečkovej. František Korečko vyrobil aj plagát v digitálnej forme, ktorý bol poslaný na farské úrady a publikovaný na stránke seniorátov.

Na štúdium sa prihlásili nasledovní študenti v uvedených odboroch:

Biblické štúdium pre laickú verejnosť – 13 študentov

Semináre presbyterov a kurátorov – 7 študentov

Vzdelávanie pre pracovníkov so staršími – 3 študenti

Vzdelávanie laických kazateľov – 4 študenti

Vzdelávanie katechétov – 3 študenti

Vzdelávanie pre pracovníkov so strednou generáciou – 1 študent

Počítačový kurz – 1 študent

Kantorský kurz – 1 študent

Pred začiatkom semestra sa rozhodlo, že odbory Počítačový kurz, Kantorský kurz, Vzdelávanie pracovníkov zo strednou generáciou sa neotvoria, keďže sa tam prihlásil iba jeden uchádzač. Ostatné odbory sa predbežne otvorili s tým, že v jesennom semestri mal prebehnúť všeobecný základ pre všetky odbory a v letnom semestri sa plánovalo so špecializáciou.

Zimný semester sa začal slávnostnými Službami Božími 2. 10. 2021 v kostole v Michalovciach, kde kázal predseda Správnej rady Ján Semjan. Riaditeľka Andrea Korečková mala konvokačnú prednášku na tému: „Prečo je dobré študovať na Biblickej škole?“ Táto prednáška bola uverejnená aj v časopise Re-Mi-Dia 4/2021.

V roku 2021 sa potom ešte konali nasledovné vyučovania

2. 10. – Slávnostné SB, konvokačná prednáška (Andrea Korečková, Michalovce)

16. 10. – Úvod do SZ (Mariana Sláviková 3x) – Michalovce

6. 11. – Úvod do vierouky (Juraj Brecko 3x) – Vyšný Čaj

20. 11. – Úvod do vierouky (Juraj Brecko 3x) – Michalovce, časť študentov online

4. 12. – Úvod do SZ (Mariana Sláviková 3x) – online

18. 12. – Úvod do NZ (Ján Semjan 3x) – online

Celkovo tak v roku 2021 študenti mali okrem úvodnej konvokačnej prednášky 6 prednášok zo Starého zákona, 3 prednášky z Nového zákona a 6 prednášok z vierouky. Tieto prednášky sa konali počas 6 – tich uvedených sobôt.

Vyučovací deň má nasledovný časový rozpis:

9:00 – 9:20 – pobožnosť

9:30 – 11:00 – 1. prednáška

11:00 – 11:15 – prestávka

11:15 – 12:45 – 2. prednáška

12:45 – 13:30 – obedňajšia prestávka

13:30 – 15:00 – 3. prednáška

Pri vedení pobožnosti sa striedajú študenti odboru Laický kazateľ.

V priebehu jesene 2021 bola vytvorená aj internetová stránka školy www.biblickaskola.org, ktorú vytvoril a spravoval František Korečko.

Po rodinnej tragédii sa dňa 15. 12. 2021 sestra Andrea Korečková vzdala funkcie riaditeľky Biblickej školy. Správna rada 29. 12. 2021 dočasne poverila riadením Biblickej školy Juraj Brecka, seniora Ondavsko-hornádskeho seniorátu.

Komentár k finančnej správe:

Na základe rozhodnutia Správnej rady RE-MI-DIE, n.o. bol začiatkom októbra 2021 zriadený účet pre potreby Biblickej školy. Dispozičné právo k účtu má riaditeľka RE-MI-DIE, n.o. Marika Géciová a riaditeľka Biblickej školy Andrea Korečková. Po vzniku účtu senioráty prispeli dohodnutou sumou – každý po 333 Eur. Biblickú školu podporili aj dvaja darcovia. Dohodnutý vklad RE-MI-DIE, n.o. sa realizoval v dvoch častiach. RE-MI-DIA, n. o. uhradila náklady na občerstvenie vo výške 205,71 Eur. Zvyšná suma 128,29 Eur sa pred koncom roka previedla na účet Biblickej školy. Vklad RE-MI-DIE, n.o. tak dosiahol dohodnutú výšku 334 eur. V roku 2021 Biblická škola okrem výdavkov na občerstvenie nemala iné výdavky. Odmena pre riaditeľa, pre lektorov, cestovné náklady, náklady na zriadenie stránky sa budú hradiť až v roku 2022.

Revízia Finančnej správy sa vykoná v rámci revízie, ktorú bude vykonávať Dozorná rada RE-MI-DIE, n.o., keďže hospodárenie Biblickej školy plne podlieha kontrole Dozornej rady RE-MI-DIE, n.o.

Záver:

Pandémia ovplyvnila aj zakladanie Biblickej školy. Predsa sa však vo veľmi krátkom čase od začiatku augusta podarilo školu rozbehnúť tak, že 2. 10. 2021 sa mohlo konať slávnostné otvorenie. Začiatok semestra vyžadoval aj veľa improvizácie, veci sa riešia za pochodu, ale podstatné je, že škola sa rozbehla. Učia sa nielen prihlásení študenti, ale učíme sa všetci za pochodu budovať Biblickú školu. Tieto skúsenosti, ktoré teraz nadobúdame, budú veľkou pomocou pri plánovaní 2. školského roka 2022/2023.

Pri tejto práci nás vedie slovo nášho Spasiteľa: „a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. [Amen].“ (Mt 28,20)

F) Finančná správa

Vypracoval: Marika Géciová

Počiatočný stav ( 1.1.2021)

 

8 116,53 €

       

Pokladňa

479,44 €

 

       

Učet

7 637,09 €

 

       
             

Príjem

 

21 953,69 €

 

Výdaj

 

23 882,58 €

             

Edičná činnosť

 

10 694,50 €

 

Edičná činnosť

 

7 419,70 €

Žaltár

 

860,00 €

 

Reformovaný kalendár -tlač

2 842,40 €

 

Konferencie

 

0,00 €

 

Časopis Remidia tlač

1 684,80 €

 

Benefičný ples

 

0,00 €

 

Grafika časopis, kalendár 2020

250,00 €

 

Tábory

 

2 261,00 €

 

Paušalne náhrady – kalendár 22

650,00 €

 

Všeobecný Fond – podpora

 

0,00 €

 

Pauš. náh.- gram., graf., red.

1 330,00 €

 

2% z dane

 

4 172,90 €

 

Distribúcia kalendár

262,70 €

 

Dary cirkvených zborov

 

200,00 €

 

Distribúcia časopis

390,00 €

 

Dary súkromných osôb

 

135,00 €

 

Poštovné – distribúcia

9,80 €

 

Účelové dary

 

275,00 €

 

Interpretácia spevníka

 

2 400,00 €

LBT

200,00 €

 

 

Konferencie

 

0,00 €

prevádzka

75,00 €

 

 

Deň seniorov

 

231,64 €

Účelové zbierky

 

91,00 €

 

Benefičný ples

 

0,00 €

Potravinová zbierka – Ústredie diakonie

 

1 770,00 €

 

Tábory

 

4 190,74 €

Adventná zbierka potravín 2020 – ÚD

390,00 €

 

 

Strava

2 988,15 €

 

Trvanlivá láska 2021 jar

1 130,00 €

 

 

Propagácia

116,65 €

 

Trvanlivá láska 2021 zima

250,00 €

 

 

Organizačné zab.

407,38 €

 

Cirkevné vzdelávanie

 

1 494,29 €

 

porady, školenia

288,56 €

 

Ostatné príjmy

 

0,00 €

 

Paušálne náhrady

390,00 €

 

Úrok

 

0,00 €

 

Kluby pre mladých

 

41,24 €

       

Prevádzkové náklady

 

2 562,47 €

       

Domena a softwer

136,88 €

 

       

Propagácia, prezenty, občerst.

488,87 €

 

       

Cestovné – riaditeľka

1 182,35 €

 

       

Správna rada- cest. ,obč.

136,65 €

 

Počiatočný stav

 

8 116,53 €

 

Kancelárske potr., org.-tech zab.

214,09 €

 

Príjem za 2021

 

21 953,69 €

 

Internet

120,00 €

 

Spolu

 

30 070,22 €

 

Bankové poplatky

162,63 €

 

Výdaj za 2021

 

23 882,58 €

 

Poplatky, poštovné

21,00 €

 

       

Vedenie účtovníctva

100,00 €

 

Zostatok ku 31.12.2021

 

6 187,64 €

 

Ostatné, storno

 

0,00 €

– v pokladni

406,75 €

 

 

Zbierky a podpory

 

5 208,50 €

– na účte

5 780,89 €

 

 

Internet Dobrý Pastier

137,50 €

 

       

Zbierka pre Dobrý Pastier

4 830,00 €

 

       

Príspevky pre CZ

150,00 €

 

       

Účelový dar pre CZ MI

91,00 €

 

       

Trvanlivá láska

 

1 333,29 €

       

Trvanlivá láska propag, nákupy

203,29 €

 

       

Trvanlivá láska – účelový dar

300,00 €

 

       

Trvanlivá láska – pre ÚD

830,00 €

 

       

Premena tour Michalovce

 

100,00 €

       

2% z dane

 

61,00 €

       

Cirkevné vzdelávanie

 

334,00 €

       

Občerstvenie

205,71 €

 

       

Vklad RE-MI-DIE

128,29 €

 

Záverečná správa prijatá dňa 7. marca 2022 v Michalovciach na online zasadnutí.

Podpisy:

Jaroslav Széles, predseda Správnej rady __________________________

Blažej Knežo, člen dozornej rady __________________________

Ján Marcinčák , člen dozornej rady __________________________

Pavol Gurbaľ, člen dozornej rady __________________________

Marika Géciová, riaditeľka n. o. __________________________