Orgány

ORGÁNY NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Správna rada neziskovej organizácie:

Jaroslav Széles – predseda SR, konsenior Ondavsko-hornádskeho seniorátu
Martin Ohriska – podpredseda SR, seniorátny kurátor Michalovského seniorátu
Ján Semjan – člen SR, zástupca biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku
Erika Dékányová – členka SR, seniorka Michalovského seniorátu
Juraj Gajdošoci – člen SR, konsenior Michalovského seniorátu
Juraj Brecko – člen SR, senior Ondavsko-hornádskeho seniorátu
Róbert Šereš – člen SR, seniorátny kurátor Ondavsko-hornádskeho seniorátu

Riaditeľ:
Marika Géciová

Predstavenstvo neziskovej organizácie:

Marek Marcinčák – vedúci projektu pre Letné biblické tábory – deti, dorast, mládež
Katarína Kozmová – vedúca projektu pre prácu s rodinami
Kristína Kačkošová – vedúca diakonických projektov
Simona Poľašková – projektová asistentka

Dozorná rada:
Pavol Gurbaľ
Ján Marcinčák st.
Blažej Knežo